Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. 11-go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn. Dane są/będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności GOPS Kwidzyn.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11-go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn, lub email: sekretariat@gopskwidzyn.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11-go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn, lub email: sekretariat@gopskwidzyn.pl
 4. Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań z zakresu: 
  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  3. ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
  4. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  5. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  6. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  7. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  8. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  9. ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  10. ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
  11. ustawy Prawo energetyczne, w zakresie ustalania uprawnień do dodatku energetycznego, oraz przepisów innych ustaw związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
 5. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa wyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. sądy, policja, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego, bądź z wykonawcami realizującymi zamówienia publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi w instrukcji kancelaryjnej i w jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania w składnicy akt dokumenty ulegną brakowaniu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora i może być: dobrowolne, wymogiem ustawowym, warunkiem wynikającym z zawartej umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.
 8. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@gopskwidzyn.pl
 3. Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Klauzula informacyjna dotycząca celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, okresie przechowania danych oraz przysługujących w związku z tym prawach, zostanie Pani/Panu przekazana przy pierwszym kontakcie w momencie załatwiania konkretnej sprawy.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 628
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Nazwa dokumentu: Ochrona danych osobowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Viktor Shevchenko
Osoba, która udostępnia informację: Viktor Shevchenko
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022 13:25:21
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023 09:29:59
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 13:12:03
Rejestr zmian